سهامی خاص
آرشیو ماهانه

مارس 2019

معرفی شرکت معدنکاران انگوران

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارتست از اکتشاف، استخراج ، بهره برداری معدنی، تهیه طرحهای اکتشافی، ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه معدنکاری، عقد قرارداد پیمانکاری و ارائه خدمات معدن ، ایجاد و توسعه آزمایشگاههای مربوط به مواد معدنی،…

پروژه های انجام شده

اکتشاف محدوده مس چودرچای در استان زنجان اکتشاف محدوده مس قوزلو در استان زنجان اکتشاف محدوده پلی متال پیرقشلاق در استان زنجان اکتشاف محدوده پلی متال امیرآباد در استان زنجان اکتشاف محدوده سنگ تزئینی امیرآباد در استان زنجان…